FITZGABRIELS SCHOOLS

ZHEJIANG UNIVERSITY

ZHEJIANG UNIVERSITY

ZHEDA / ZHÈJIĀNG DÀXUÉ / ZJU

866 YUHANGTONG ROAD, XIHU, HANGZHOU, ZHEJIANG 310027, CHINA

PUBLIC RESEARCH UNIVERSITY
INTERNATIONAL SCHOOL

ABOUT

ESTABLISHED 1897
CO-EDUCATIONAL
AGES 18+ (UNDERGRADUATE – POST-DOCTORATE)


zhu.edu.cn

Rating: 4.5 out of 5.